MushingDC
ZeroDC

starší novinky

hr

24.1.2012
Jednáme o náhradním termínu na náš závod na 4. a 5. února 2012
O výsledku Vás budeme informovat.

hr

23.1.2012
Zrušení závodu na Sněžníku 2012
Canceling race | Storno des Wettspiel


Pro nedostatek sněhu a nepříznivou prognózu vývoje počasí se bez náhrady ruší závod na děčínském Sněžníku 2012 ve dnech 28. - 29. ledna 2012.
Moc nás to mrzí, ale na přírodu jsme pořád krátcí.
Těšíme se na vás v příští sezoně 2013.
Jiří Nešněra a Petr Kmoch

hr

Z powodu złych warunków śniegowych oraz niekorzystnych prognoz na najbliższe dni zawody na Děčínském Sněžníku zostają odwołane.
Bardzo nam przykro z tego powodu ale przyroda to jedyna rzecz na którą nie mamy wpływu.
Już teraz zapraszamy Was do Děčína w sezonie 2013.
Jiří Nešněra a Petr Kmoch

hr

Because of snow defect and contrary weather forecast we have to cancel the race on Děčín Sněžník 2012 on 28th - 29th January 2012 without recovery term.
We are so sorry, but nature is still stronger than we.
We are looking forward to see you next season 2013.
J.Nešněra and Petr Kmoch

hr

Wegen der Schneedefizienz und der schlechte Wettervorhersage wir müssen das Rennen Tetschen Sněžník 2012 am 28.- 29. Januar 2011 ohne alternativ Datum zurückberufen.
Es tut uns sehr leid, aber die Natur ist immer stärker als wir.
Wir freun uns auf Ihr in der nächste Saison 2013.
J.Nešněra und Petr Kmoch

17.1.2012
závod na děčínském Sněžníku
Race 2012 | Rennen 2012


Závod na děčínském Sněžník ve dnech 28. a 29. Ledna 2012 se pojede jako mistrovství České republiky pro kategorie: A (novinka 5-8 psů) a SKJ1 Ostatní kategorie jedou závod I. třídy. Nebudou vypsány kat. B, B1, B2, SKJ2. Pokud někdo projeví zájem startovat v kat. SKJ2, bude odstartován v rámci SKJ1 se sníženým startovným, ale nebude tato kat. vyhlášena. V MIDu zůstávají kat. beze změny. Náš závod je také součástí Polského poháru.

Vyhlášení vítězů proběhne následovně:
Vítězem jakékoliv kategorie se může stát kterýkoliv z přihlášených závodníků bez rozdílu národnosti. Vítěze Polského poháru si na základě našich podkladů vyhodnotí zástupci Polského svazu musherů a jeho vítězem se může stát pouze závodník přihlášený do Polského poháru s polskou registrací DID. Polský pohár spadá přímo pod Polský svaz a MK Děčín zajišťuje závod jako pouze pořadatel. Mistrem republiky v kat. a A a SKJ1 se může stát pouze závodník s českou registrací DID. Odměny a ceny budou upřednostněny pro vítěze závodu bez rozdílu národní registrace DID.

Základní okruh bude měřit 8,7 km, ke kterému se budou přidávat různě dlouhé smyčky, aby byly dodrženy délky trati dle Závodního řádu. Pro kat. A bude trať dlouhá cca 12,8 km, aby byla splněna minimální délka trati pro tuto kategorii a zároveň byla přijatelná pro spřežení 5 psů. Stejnou trať pojede i SKJ1. Ostatní kategorie budou vypsány při přihlášení 5 a více závodníků. Pro naše polské přátele otevřeme i kat. D. Pojedou trať shodnou s kat. C. Bude-li možnost pro kat. D, připravíme i kratší trať. Trať MIDu bude 2x okruh pro A, tedy cca 26 km. Sněhové podmínky na Sněžníku jsou v současné době slušné , je zde asi 25 cm těžkého mokrého sněhu, má sněžit a od víkendu i mrznout. Sledujte prosím náš web, při nepříznivé předpovědi počasí závod včas zrušíme.

hr

Zawody na Decińskim Śnieżniku zostaną rozegrane jako Mistrzostwa Czech w kategoriach A (5-8 psów, połączone klasy A i B), A1 (5-8 psów, połączone klasy A i B, psów ras północnych ) i SKJ1. Pozostałe klasy będą rozegrane w randze Pucharu. Kategorie MID bez zmian. Zawody są także zaliczane do Pucharu Polski. Zwycięzcą zawodów w danej kategorii może zostać każdy zawodnik bez względu na kraj pochodzenia. Zwycięzcą Mistrzostw Czech może zostać tylko zawodnik z czeską licencją. Do Pucharu Polski punktują tylko zawodnicy z polską licencją.

Podstawowa pętla liczy 8,7 km. Od niej będą odchodzić dodatkowe odcinki dla poszczególnych długości tras. Dla klasy A trasa będzie mieć długość 12,8 km tak, żeby ją można było przejechać zarówno ośmioma jaki i pięcioma psami. Tą samą trasą pojedzie SKJ1. Pozostałe kategorie będą otwierane po zgłoszeniu min. 5 zawodników. Dla naszych polskich przyjaciół otwieramy kategorię D. Pojedzie ona tą samą trasą co C, a jeżeli będzie to możliwe to przygotujemy dla krótszy dystans. Mid pojedzie 2 x A czyli około 26 km.

Warunki śniegowe są obiecujące, leży około 25 cm śniegu zapowiadane są dalsze opady. O sytuacji śniegowej będziemy na bieżąco informować na naszejs tronie internetowej.

hr

Race at Děčín´s Sněžník will be at 28.January and 29.January 2012 will be Championship of the Czech Republic for categories: A (new 5-8 dogs) and SKJ1 .For other categories it a 1st class race. There will be not categories B, B1, B2, SKJ2. If there will be interest to race in cat. SKJ2, he will be started in cat. SKJ1 with lower starting fee, but this cat. Will be not announced. In MID there stay cat. without changes. Our race is also race for Polish Cup.

An announcement will pass subsequently:
Winner of any category can become any of entered competitor without exception of nationality. The winner of the Polish challenge-cup will be awarded by Polish deputies of musher pool on the basis delivered from us and the winner can become only competitor,that is entered in Polish challenge-cup with polish registration DID.The Polish challenge-cup fall within Polish pool´s cognizance and MC Děčín provides the race only as an organizer. The Champion of the Czech Republic in cat. A and SKJ1 can become only the reacer with czech registration DID. Rewards and prices will be prefered for the winner of the race without difference of national registration DID.

Basic range will measure 8,7 km, from which will proceed or add variously long loops to observe specified length of the route according to Race rules. For cat.A wil bet he length 12,8km to observe min. length of the track for this cat. and also suitable for 5 dogs team. The same track will be b efor cat. SKJ1 . Other cat. will be started by registration 5 and more competitors. For our Polish friends will be opened also cat. D . The track will be he same as for cat. C . I fit will be possible we will prepaire for cat. D shorter track. Track for MID will be 2x track for cat. A, that means cca 26km.

Snow conditions on Sněžník are satisfactory, there is about 25cm of heavy and wet snow, it should snow on weekend and also freeze.

Please check up our web, by non favourable weather forecast we will cancel the race on time.

hr

Das Rennen auf Děčín´s Schneeberg am 28.Januar und 29.Januar 2012 wird als die Tschechische Meisterschaft für Kat. A (neu 5-8 Hunde) und SKJ1 fahren. Andere Kategorien werden als I.Klasse Rennen fahren. Kategorien B, B1, B2 und SKJ2 werden nicht ausgeschrieben.Ob jemand in Kat. SKJ2 sich interessieren wird, er kann mit Kat. SKJ1 für niedriger Startgeld starten,aber diese Kat. wird nicht angekündigt. In MID sind alle Kat. ohne Änderungen. Unsere Rennen ist auch Polnisch Cup.

Die Siegerehrung wird nachfolgend Ablauf haben:
Der Sieger aus jede Kat. darf jeder von gemeldeten Rennfahrer ohne Nationalität Unterschied werden. Der Sieger den Polnischecup wird auf der Basis der Grundlagen von uns bei Vertreter den polnische Musher Verband durchgegeben und belohnt und der Sieger darf nur der Rennfahrer gemeldet auf Polnischecup mit polnische Registration DID werden.Der Polnischecup fällt direkt unter Polnische Verband ab und MK Děčín besorgt das Rennen nur als der Organisator. Der Meister Tschechische Rep. in Kat. A und SKJ1 darf jeder Rennfahrer mit tschechische Registration DID werden.Die Belohnungen und Preisen werden für der Gewinner ohne DID Nationalität Unterschied Registration vorgezogen.

Der Grundumkreis wird 8,7km haben, von welchem wird abnehmen oder nachgeben verschiedene lange Schleifen,damit die erlaubte vorgeschriebener Länge der Strecke nach Rennen Regeln erzielten war. Die Kat.A wird die Streckelänge ca. 12,8km sein, damit die erlaubte vorgeschriebener Länge für diese Kat. und 5 Hunde-Team erzielt war.Die selbe Strecke wird für Kat. SKJ1 . Alle andere Kategorien werden nach Meldung 5 und mehr Rennfahrer ausgeschrieben. Für unsere Polnische Freunden werden wir auch Kat. D öffnen. Die werden dies selbe Strecke mit Kat. C fahren. Ob hier ein Möglichkeit wird, wir werden kürzer Strecken für Kat. D vorbereiten.

Strecke für MID wird 2x Kat. A-Strecke, also ca. 26km.

Schneebedingungen auf Sněžník sind zur Zeit anständig, hier ist etwa 25cm schwer und nass Schnee, am Wochenende soll es schneien und frieren.

Bitte folgen Sie unsere Web, bei nicht günstigem Wetterbericht, werden wir das Rennen rechtzeitig absagen.

hr

8.2.2011 - Výsledky závodů - Sněžník 2011
výsledky SPRINT Sněžník ČEZ CUP 2011

hr

3.2.2011 - STARTOVNÍ LISTINY

STARTOVNÍ LISTINA MID SNĚŽNÍK 2011
STARTOVNÍ LISTINA SPRINT SNĚŽNÍK 2011

hr

1.2.2011 - Aktuální foto ze Sněžníku

foto Sněžník 2011 foto Sněžník 2011 foto Sněžník 2011 foto Sněžník 2011

hr

26.1.2011 - Plakát - Sněžník 2011

Plakát Sněžník 2011

25.1.2011
závod na děčínském Sněžníku
Race ČEZ CUP 2011 | Rennen ČEZ CUP 2011


Závod ČEZ CUP 2011 se bude konat v náhradním termínu 05. – 06. února 2011. Závodu zůstává statut mistrovství republiky, Evropského poháru ESDRA a Polského poháru. Kromě data konání vše ostatní zůstává v platnosti, závodníci, kteří se již přihlásili na původní termín zůstávají přihlášeni. Pokud se nemohou v novém termínu závodu zúčastnit , prosím o odhlášení ze závodu na e-mail. Náš závod proběhne v termínu, ve kterém se původně měl jet Horník II – Tři Studně, po dohodě obou klubů a vedení Svazu je závod na Horníku zrušen a termín uvolněn pro Sněžník ČEZ CUP 2011.

Race ČEZ CUP 2011 will take place in substitute term 05th – 06th February 2011. To race stayes the statute of the Republic Championship, European CUP ESDRA and Polish CUP. Except the date of action stays everything valid, participants, who are already signed on the original term, stay sign on. If they can not participate in the substituted term, please log them out from the race on e-mail jiri.nesnera@volny.cz. Our race will take place in term which was originaly term of race on Horník II – Tři Studně, after agreement both clubs and leading of Federation is the race on Horník cancelled and the term is released to Sněžník ČEZ CUP 2011.

Rennen ČEZ CUP 2011 findet im alternative Termin 05.-06.Februar 2011 statt. Zum Rennen bleibt der Status der Meisterschaft der Republik, Europäisch CUP ESDRA und Polnisch CUP. Ausser den Termin bleibt alles gilt, die Renner, welche haben sich schon für originell Termin angemeldet, bleiben den angemeldeten. Ob die Renner können nicht im alternative Termin sich teilnehemen, bitte melden Sie auf E-mail jiri.nesnera@volny.cz ab. Unsere Rennen findet im Termin statt, welcher sollte ein Termin für Rennen auf Horník II – Tři Studně sein, nach der Vereinbarung mit beide Klubs und der Leitung der Föderation ist das Rennen auf Horník storniert und diese Termin ist freigegeben für Sněžník ČEZ CUP 2011.

Zawody na Decinskim Snieżniku odbędą się w terminie 5-6 lutego 2011. Zawody będą zaliczane do cyklu Mistrzostw Czech, Pucharu Europy ESDRA, Pucharu Polski. Zawodnicy którzy przysłali zgłoszenia, nie muszą ich wysyłać ponownie. Zawdoników rezygnujących ze startu prosimy o informację na email: jiri.nesnera@volny.cz. Zawody odbędą się w pierwotnym terminie zawodów na Horniku, które zostały odwołane.

hr

21.1.2011 - Zrušení závodu | Canceling race | Storno des Wettspiel

Pro nedostatek sněhu a nepříznivou prognózu vývoje počasí se bez náhrady ruší závod na děčínském Sněžníku 2011 ve dnech 29. - 30. ledna 2011.
Moc nás to mrzí, ale na přírodu jsme pořád krátcí.
Těšíme se na vás v příští sezoně 2012.
Jiří Nešněra a Petr Kmoch

Because of snow defect and contrary weather forecast we have to cancel the race on Děčín Sněžník 2011 on 29th - 30th January 2011 without recovery term. We are so sorry, but nature is still stronger than we.
We are looking forward to see you next season 2012.
J.Nešněra and Petr Kmoch

Wegen der Schneedefizienz und der schlechte Wettervorhersage wir müssen das Rennen Tetschen Sněžník 2011 am 29.- 30. Januar 2011 ohne alternativ Datum zurückberufen.
Es tut uns sehr leid, aber die Natur ist immer stärker als wir.
Wir freun uns auf Ihr in der nächste Saison 2012.
J.Nešněra und Petr Kmoch

hr

5.1.2011 - závod na děčínském Sněžníku | Sněžník race

Závod na děčínském Sněžníku ve dnech 29.ledna a 30.ledna 2011 se pojede závod seriálu mistrovství České republiky ve sprintu i v MIDu. Po dohodě s polskými kolegy se letos pojede náš závod i jako Polský pohár.Jsme zařazeni i do Evropského poháru ESDRA

Vyhlašování vítězů proběhne následovně:
Vítězem jakékoliv kategorie se může stát kterýkoliv z přihlášených závodníků bez rozdílu národnosti. Vítěze Polského poháru si na základě námi dodaných podkladů vyhodnotí a odmění zástupci Polského svazu musherů a jeho vítězem se může stát pouze závodník přihlášený do Polského poháru s polskou registrací DID. Polský pohár spadá přímo pod Polský svaz a MK Děčín zajišťuje závod pouze jako pořadatel.

Základní okruh bude měřit 8,7 km, ze kterého se budou ubírat nebo přídávat různě dlouhé smyčky, aby byla dosažena povolená předepsaná délka trati. Kategorie D absolvuje cca 6 km trať bez přidaných smyček, kat. C pojede cca 8,7 km bez přidaných smyček, kat. B bude mít trať o délce 12,7 km trať .Kat. A pojede cca 16 km. V MIDu se pojede 2x jeden okruh o celkové délce cca 31 km.Odbočky budou značené způsobem písmenem kategorie a po odbočení opět bude u potvrzovací značky písmeno kategorie.Na trati budou mezičasy,které umožní kontrolu nezkracování trati. V MIDu je návrat na původní trať od cíle vzdálen cca 1 km. Tratě budou upraveny lehkou technikou kvůli zájmům ochrany přírody . Veškeré katogorie D budou vyhlášeny, ale nebudou hodnoceny v rámci MR, protože to nedovolují české řády. Je proto potřeba zvážit, zda startovat v této kat. nebo použít kat. C. Kategorie D se otvírá hlavně na žádost polské strany a v rámci této kategorie oba dny umožníme start dětem od 10 let.

 

Race at Děčín´s Sněžník will be at 29.January and 30.January 2011 as final race of republic chamionship serial in sprint and MID.After agreement between Polish colleagues will be our race also the race of Polish challenge-cup.We are also registered in European chalenge-cup ESDRA.

An announcement will pass subsequently:
Winner of any category can become any of entered competitor without exception of nationality.The winner of the Polish challenge-cup will be awarded by Polish deputies of musher pool on the basis delivered from us and the winner can become only competitor,that is entered in Polish challenge-cup with polish registration DID.The Polish challenge-cup fall within Polish pool´s cognizance and MC Děčín provides the race only as an organizer.

Basic range will measure 8,7 km, from which will proceed or add variously long loops to observe specified length of the route. Category D will pass cca 6 km long route without any added loops, category C will pass cca 8,7 km long route without any added loops, category B will pass route about 12,7 km long Cat. A, they will pass cca 16 km. In MID will be passed 2x the same range in total length cca 31 km.All turnings will be marked in way of letters for given category,after turning will be again by confirmation sign letter of category. On the route will be meantimes,which enable check against abbreviation of the route.By MID is the come back to the main route off the end cca 1 km.The routes will be kempted by light technics due to the nature conservation.

All cat. D will have an announcement but will be not assessed within RC, because czech rules do not permit it.It is needed to entertain, if start in this cat. or to use cat. C.Cat. D is opened mainly on the request of the Polish part and within this cat. we enable both days start for children from10 years.

 

Das Rennen auf Děčín´s Schneeberg am 29.Januar und 30.Januar 2011 wird als final der Serie Tschechische RM in Sprint und MID fahren. In Absprache mit polnischem Kolegen wird dieses Jahr unser Rennen auch als Polnischecup fahren. Wir sind auch in Europacup ESDRA einreihten .

Die Siegerehrung wird nachfolgend Ablauf haben:
Der Sieger aus jede Kat. darf jeder von gemeldeten Rennfahrer ohne Nationalität Unterschied werden.Der Sieger den Polnischecup wird auf der Basis der Grundlagen von uns bei Vertreter den polnische Musher Verband durchgegeben und belohnt und der Sieger darf nur der Rennfahrer gemeldet auf Polnischecup mit polnische Registration DID werden.Der Polnischecup fällt direkt unter Polnische Verband ab und MK Děčín besorgt das Rennen nur als der Organisator.

Der Grundumkreis wird 8,7km haben, von welchem wird abnehmen oder nachgeben verschiedene lange Schleifen,damit die erlaubte vorgeschriebener Länge der Strecke erzielten war. Kat. D wird 6km ohne Nachgeben Schleifen fahren, Kat. C wird 8,7km ohne Nachgeben Schleifen fahren, Kat. B wird die Strecke 12,7km haben. Kat.A wird cca 16km fahren. In MID wird mann 2x ein Umkreis mit der Gesamtlänge cca 31km fahren. Die Abzweigungen werden nach der Art mit die Kategorie Buchstabe markiert und nach Abzweigungen wird wieder bei Namengeberzeichen die Kategorie Buchstabe sein. Auf die Strecke werden auch Zwischenzeiten sein, welche die Kontrolle über die Kürzung die Strecke ermöglichen.In MID ist die Rückkehr auf Originalstrecke von Ziel cca 1km weit.Die Strecken werden bei Leichttechnik wegen Interesse den Naturschutz eingeordnet.Alle Kat. D werden durchgegeben,aber nicht im Rahmen der RM gewertete werden,weil tschechischen Regeln es nicht erlauben.Es ist deshalb notwendig abwiegen, ob in diese Kat. starten oder Kat.C benutzen. Kat. D ist vor allem auf Ansuchen die polnische Partei geöffnet und im Rahmen diese Kat. ermöglichen wir beide Tage Start der Kinder von 10 Jahre.

 

Zawody na decińskim Snieżniku odbędą się w dniach 29.01-30.01.2011 w randze Mistrzostw Czech. We współpracy z kolegami z Polski organizujemy też edycję Pucharu Polski. Jesteśmy też zgłoszeni do Pucharu Europy ESDRA.

Ogłoszenie zwycięzców przebiegnie następująco:
Zwycięzcą każdej kategorii może zostać każdy zawodnik bez względu na narodowość. W Pucharze Polski zgodnie z regulaminem PZSPZ klasyfikowani są tylko zawodnicy z ważną licencją PZSPZ. Puchar Polski jest rozgrywany pod patronatem PZSPZ a MK Decin występuje tylko jako organizator zawodów.

Podstawowa długość trasy liczy 8,7 km do której będą dodane pętlę tak aby uzyskać odpowiedni dystans dla każdej klasy. Klasa D pojedzie dystans 6 km bez dodatkowych pętli. Klasa C pojedzie główną pętlę 8,7 km. Klasa B będzie miała dystans 12,7 km. Klasa A 16 km. Mid pojedzie dwa okrążenia o łącznej długości 31 km.

Rozjazdy będą oznaczone symbolem danej klasy, a po skręcie kierunek jazdy będzie potwierdzony w podobny sposób. Na trasie będą mierzone międzyczasy które uniemożliwią skrócenie trasy. W midzie wjazd na drugą pętle odbędzie się 1 km przed metą. Trasa będzie przygotowana z poszanowaniem wymagań ochrony przyrody.

Zwycięzcy kategorii D nie otrzymają tytułu Mistrza Czech, ponieważ tych klas nie ma w czeskim regulaminie. Klasy D zostały otworzone na prośbę strony polskiej w ramach tej kategorii będą mogły też startować dzieci w wieku od 10 lat.

hr

1.2.2010 - Výsledky závodů - Sněžník 2010
kategorie A, kategorie A1, kategorie B, kategorie B1, kategorie B2
kategorie C, kategorie C1, kategorie C2, kategorie D, kategorie D2
kategorie MB, kategorie MB1, kategorie MB2, kategorie MSKJ2
kategorie MU, kategorie SKJ1M, kategorie SKJ1W, kategorie SKJ2M

Výsledky všech kategorií v balíčku ZIP - stahujte zde

hr

22.1.2010 - Plakát a pozvánka - Sněžník 2010

Plakát Sněžník 2010

Pozvánka

doc

hr Chip list ke stažení | chip schedule download | Chipkarte abstreifen

Zde si můžete stáhnou chip list, který budete potřebovat vyplněný při prezentaci.

Chiplista do pobrania

Here you can download chip schedule, which you will need filled-out by presentation.

Hier können Sie streifen die Chipkarte ab, welche werden Sie bei der Aussendarstellung ausgefüllten brauchen.

doc

27.1.2008 - Zrušení závodu | Canceling race | Storno des Wettspiel
Závod na děčínském Sněžníku ve dnech 02. a 03. února 2008 je pro nedostatek sněhu bez náhrady zrušen.
Těšíme se na příští rok.Jiří Nešněra a Petr Kmoch.

hr

Hodnotné ceny mimo jiné také připravilo
Železářství Vacke z Prahy, Dlouhá 25 !

Nagrody ufundowane przez firmę Železářství Vacke

ceny

hr

15.1.2009 - sněhové podmínky | snow conditions | Schneebedingungen

Tratě jsou pokryty starším přemrzlým sněhem a jsou průběžně upravovány. Prognóza na příští týden je sněžení a teploty pod bodem mrazu.

Race courses are covered by older over-frozen snow and they are continuously treated. Forecast for next week is snowfall and temperatures below freezing point.

Die Strecken sind mit dem älterem und gefrorenem Schnee belegt, und sind durchlaufen zubereitet. Die Klimaprognose für nächste Woche ist das Schneefällen und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

hr

27.12.2008 - Spuštění nového webu

hr

Race on Děčín´s Sněžník at 02. and 03. February 2008 is canceled because of snow absence without replacement. We are looking forward next year.
Jiří Nešněra and Petr Kmoch.

Das Rennen auf Děčín´s Schneeberg am 02 und 03.Februar ist storniert ohne des Ersatz mangels Schnee.Wir freuen uns auf nächtes Jahr.
Jiří Nešněra a Petr Kmoch.

Z powodu braku śniegu zawody na Děčínskim Sněžníku zostają odwołane. Zapraszamy za rok.
Jiří Nešněra i Petr Kmoch.

hr

22.12.2007 - Informace o závodech | Race information
Závod na děčínském Sněžníku ve dnech 2. a 3. února 2008 se pojede jako závod seriálu mistrovství České republiky ve sprintu i v MIDu. Po dohodě s polskými kolegy se letos pojede náš závod i jako Polský pohár.
Vyhlašování vítězů proběhne následovně:
Vítězem jakékoliv kategorie se může stát kterýkoliv z přihlášených závodníků bez rozdílu národnosti. Vítěze Polského poháru si na základě námi dodaných podkladů vyhodnotí a odmění zástupci Polského svazu musherů a jeho vítězem se může stát pouze závodník přihlášený do Polského poháru s polskou registrací DID. Polský pohár spadá přímo pod Polský svaz a MK Děčín zajišťuje závod pouze jako pořadatel.
Základní okruh bude měřit 9,9 km, ze kterého se budou ubírat nebo přídávat různě dlouhé smyčky, aby byla dosažena povolená předepsaná délka trati. Kategorie D absolvuje cca 6 km trať bez přidaných smyček, kat. C pojede cca 8,7 km bez přidaných smyček, kat. B bude mít trať o délce 12,7 km s jednou smyčkou, tzn. v určitém místě trati se propojkou vrátí na trať již projetou a po ní bude pokračovat do cíle. Obdobné je to v kat. A, která pojede cca 16 km. V MIDu se pojede 3x jeden okruh o celkové délce cca 29 km. Všechna odbočení na smyčky jsou v případě kat. B a A úplně mimo zónu startu a cíle. U MIDu je návrat na původní trať od cíle vzdálen cca 1 km. Tratě budou upraveny nejprve lehkou technikou a poslední týden budou podle příslibu sportovního klubu ASKINO upravovány denně těžkou technikou, která zde zůstane přes celé závody. Veškeré D katogorie budou vyhlášeny, ale nebudou hodnoceny v rámci MR, protože to nedovolují české řády. Je proto potřeba zvážit, zda startovat v této kat. nebo použít kat. C. Kategorie D se otvírá hlavně na žádost polské strany a v rámci této kategorie oba dny umožníme start dětem od 10 let.

Race at Děčín´s Sněžník will be at 2. and 3. February as race of republic chamionship serial in sprint and MID.After agreement between Polish colleagues will be our race also the race of Polish challenge-cup. An announcement will pass subsequently: Winner of any category can become any of entered competitor without exception of nationality.The winner of the Polish challenge-cup will be awarded by Polish deputies of musher pool on the basis delivered to us and the winner can become only competitor,that is entered in Polish challenge-cup with polish registration DID.The Polish challenge-cup fall within Polish pool´s cognizance and MC Děčín provides the race only as an organizer.
Basic range will measure 9,9 km, from which will proceed or add variously long loops to observe specified length of the route. Category D will pass cca 6 km long route without any added loops, category C will pass cca 8,7 km long route without any added loops, category B will pass route about 12,7 km long with one loop, that means in exact place at the route they will come back by bond at already passed part of the route and they will continue to the end, likewise will it be by cat. A, they will pass cca 16 km. In MID will be passed 3x the same range in total length cca 29 km.All turnings on the loops are in the case of cat. A and B completely out of starting and ending zone, by MID is the come back to the main route off the end cca 1 km.The routes will be kempted first by light technics and last week will be according to undertaking sportive club ASKINO kempt daily by hard technics, which will stay there through whole race. All cat. D will have an announcement but will be not assessed within RS, because czech rules do not permit it, it is needed to entertain, if start in this cat. or to use cat. C, which is opened mainly on the request of the Polish part and within this cat. we enable both days start for children under 10 years.

Wyścig Na Deczyńskim Śnieżniku odbędzie się 2 i 3 lutego i będą to jednocześnie edycja Pucharu Republiki Czeskiej w sprincie i midzie. Wyścig ten, po ustaleniach z kolegami z Polski, będzie również zaliczony do Pucharu Polski Zwycięzcą w każdej kategorii może zostać zawodnik bez względu na narodowość. Zwycięzca edycji Pucharu Polski zgodnie z polskim regulaminem Pucharu Polski może zostać zawodnik posiadający licencję sportową PZSPZ. MC Decin występuje jedynie jako organizator zawodów. Długość podstawowej trasy wynosi 9,9 km i stanowi podstawę do wyznaczenia tras dla poszczególnych klas, i tak: klasa D pojedzie trasą długości 6 km bez dodatkowej pętli, klasa C - trasą o długości 8.7 km bez dodatkowej pętli, klasa B - trasą o długości 12.7 km z jedną pętla, co znaczy, że w określonym miejscu trasy zawodnicy zjadą z niej i powrócą w to samo miejsce, i potem będą kontynuować trasę do mety, podobnie klasa A, która pojedzie trasą o długości 16 km. Średni dystans pojedzie 3 x podstawową długość trasy, w sumie 29 km. Wszystkie pętle, (kl. A i kl. B) przebiegają z daleka od strefy startu i mety, po czym trasa wraca na główną drogę w miejscu ok. 1 km od mety. Trasy będą przygotowane przez ekipę techniczną, ostatni tydzień prace będą przebiegały pod nadzorem klubu ASKINO, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, który pozostanie do dyspozycji przez cały wyścig. Klasa D została otwarta głównie na użytek Pucharu Polski, możliwy jest również w tej klasie start dzieci poniżej 10 roku życia.

hr

17.12.2007 - On-line registrace/application/anmeldung - Sněžník 2008
K dnešnímu dni je možné se přihlásit elektronicky na závody Sněžník 2008.
Now is possible to register on-line to Sněžník 2008 race.
Jetzt ist möglich on-line anmeldung zu Sněžník 2008.
Zároveň je možné si prohlédnout seznam přihlášených účastníků.

hr

15.2.2007 - Zrušení závodu | Canceling race | Storno des Wettspiel
Pro nedostatek sněhu a nepříznivou prognozu vývoje počasí se bez náhrady ruší i náhradní termín MRF Sněžník 2007 ve dnech 24. - 25. února 2007. Moc nás to mrzí, ale na přírodu jsme pořád krátcí.
Těšíme se na vás v příští sezoně 2008.
Jiří Nešněra a Petr Kmoch

Because of snow defect and contrary weather forecast we have to cancle the alternate term of MRF Sněžník 2007 on 24th -25th February 2007 without recovery term. We are so sorry, but nature is still stronger than we.
We are looking forward to see you next season 2008.
J.Nešněra and Petr Kmoch

Wegen der Schneedefizienz und der schlechte Wettervorhersage wir müssen das Rennen MRF Sněžník 2007 am 24.-25. 2007ohne alternativ Datum zurückberufen.Es tut uns sehr leid, aber die Natur ist immer stärker als wir.
Wir freun uns auf Ihr in der nächste Saison 2008.
J.Nešněra und Petr Kmoch

hr

23.1.2007 - Zrušení a přesunutí závodu / Canceling and replacing Dog-racing / Storno und Deplazierung des Schlittenhundrennen
Závody na děčínském Sněžníku se v termínu 3. a 4. února 2007 ruší a sprintový závod se překládá na 24. a 25. února 2007. Závod v MIDu se ruší bez náhrady z důvodu kolize termínu.

Dog-racing at Děčín´s Sněžník is on 3rd and 4th February 2007 canceled out and sprint dog-racing is replaced on 24th and 25th February 2007. Dog-racing MID is canceled out without recovery date for reasons of clashing date.

Das Schlittenhundrennen auf Děčín´s Sněžník am 3. und 4. Februar 2007 ist abgeschafft und Sprint ist am 24. und 25. Februar 2007 umgesetzt.Das Rennen in MID ist ohne den Ersatz wegen dem Konfliktdatum abgeschafft.

hr

3.1.2007 - On-line application/anmeldung - Sněžník 2007
Now is possible to register on-line to Sněžník 2007 race.
Jetzt ist möglich on-line anmeldung zu Sněžník 2008.

hr

5.1.2006 - On-line application/anmeldung - Sněžník 2006
Now is possible to register on-line to Sněžník 2006 race.
Jetzt ist möglich on-line anmeldung zu Sněžník 2008.

hr

4.1.2006 - Mimořádný jízdní řád linky č. 11 Děčín - Sněžník
SOBOTA 14. 1.
Děčín - Sněžník: odjezdy z autobus. nádr.: 9:30, 12:00, 13:00, 13:55
Sněžník - Děčín: odjezdy z konečné stanice u kapličky: 10:25, 13:00, 14:50, 16:00

NEDĚLE 15. 1.
Děčín - Sněžník: odjezdy z autobus. nádr.: 9:30, 10:30, 13:55
Sněžník - Děčín: odjezdy z konečné stanice u kapličky: 10:25, 14:00, 14:50

hr

2.1.2006 - Možnost on-line registrace na závody Sněžník 2006
K dnešnímu dni je možné se přihlásit elektronicky na závody Sněžník 2006.

hr

23.12.2005 - Aktuální stav sněhu na Sněžníku
K dnešnímu dni je na Děčínském Sněžníku 50cm sněhu.

hr

26.8.2005 - Videa ze závodů psích spřežení Sněžník 2005
Stáhněte si videa z našich závodů na Děčínském Sněžníku:
Reportáž ze závodu si stáhněte ve formátu MPEG-1 (39MB) zde.
Klip ze závodu ve formátu MPEG-1 (35MB) je ke stažení zde.

hr

13.2.2005 - Výsledky závodů psích spřežení Sněžník 2005
O minulém víkendu proběhl závod seriálu MR ve sprintu psích spřežení na děčínském Sněžníku. Nádherné počasí přilákalo stovky diváků, kteří viděli na trati dlouhé od 8,7 km do 13,4 km (délky podle kategorií) 54 týmů.
Svoji skvělou formu před odjezdem na mistrovství světa potvrdil děčínský závodník Martin Škoda, který suvéréně kraloval kategorii C1 a navíc obdržel od ředitele závodu cenu fair play, kdy na trati pomáhal zabezpečit spřežení svého soupeře bez ohledu na to, že by mohl přijít tímto zdržením o celkové vítězství v závodě. Zajel i tak vynikající čas, že s přehledem zvítězil. Dáša Nešněrová trochu doplatila na nezkušenost svého mladého týmu. V prvním kole závodu psi v zatáčkách při velké rychlosti dvakrát upadli a potom měla drobný pád i Dáša. Druhý den navíc musela odpřáhnout psa, který je ve spřežení relativně nový a nedokázal se se svými lépe připravenými kolegy v plné rychlosti držet krok. I s takto oslabeným týmem ukončila závod na pátém místě s pouze několika vteřinovou ztrátou na medailové třetí místo. Vanda Kmochová startovala ve vloženém závodě na střední tratě, který byl na Sněžníku spíše ukázkou a pro splnění podmínek pořadatelů vůči svazu pro pořádání MR na střední tratě v příštích letech.
Obrovské množství diváků vytvořilo závodu nádhernou kulisu a těch, kteří neuposlechli výzvy pořadatelů a přišli i se svými psy bylo jen několik a po výzvě pořadatelské služby závodiště opustili. Jedinou skvrnou zůstává závažné poškození dvou kilometrů trati zřejmě traktorem jehož stopy končily u místního krmelce. Tento neukázněný traktorista bezohledně zničil čtrnáctidenní práci pořadatelů. Bohužel výjíždění motorovými vozidly do lesů a následné ničení lyžařských stop a sportovních drah je velkou bolestí všech zimních sportovních podniků v posledních letech.

hr

2.2.2005 - Aktuální stav tratí na Sněžníku
Tratě jsou upraveny, sníh je dobrý, neboří se. Parkoviště je od dneška připraveno.

hr

30.1.2005 - Aktuální stav tratí na Sněžníku
Tratě jsou připraveny, prognóza do soboty je mráz, občas sníh. O chybě v datumu víme, skutečně platí 5.a 6. února 2005.

hr

24.1.2005 - Aktuální stav tratí na Sněžníku
Všechny tratě jsou plně vysněžené a od dnešního dne je začíná upravovat technika. Prognóza počasí na www.wetterzentrale.de je až do neděle 30.ledna zatím příznivá s teplotami okolo - 6 s občasným sněžením.

hr

6.1.2005 - Spuštění stránek

Z p ě t